Kaltenbruk (SKUEV0908)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri vojenského obvodu Záhorie, lokalita Obora.

Rozloha: 88,9114ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký, plocháč červený, roháč obyčajný a vážka. Územie je súčasťou rozsiahlej medzidunovej depresie. kde podzemná voda vystupuje nad zemský povrch.