Kalaštovský potok (SKUEV0526)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Borský Mikuláš (miestna časť Borský Peter).

Rozloha: 44,7765ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: klinovka, plocháč červený, lopatka dúhová, čík európsky, pĺž severný, uchaňa čierna a bobor vodný.