Kalaštovský bor (SKUEV0906)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Borský Peter.

Rozloha: 357,0826ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lišajníkové borovické lesy (91T0) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký, plocháč červený a roháč obyčajný. Územie je tvorené prevažne borovicovými lesmi na podloží viatych eolických pieskov.