Kačenky (SKUEV0311)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obcí Moravský Svätý Ján a Sekule.

Rozloha: 281,4094ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. (3270), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440) a druhov európskeho významu: plocháč červený, klinovka hadia, kolok vretenovitý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž severný, lopatka dúhová, šabľa krivočiara, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, mlok dunajský, bobor vodný a uchaňa čierna.