Jurský chlm (SKUEV0068)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obce Búč a v okrese Nové Zámky, v katastri obce Mužla.

Rozloha: 104,6011ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Jurský Chlm. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Jurský chlm. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340), Panónske travinnobylinné porasty na spraši (6250) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý, hadinec červený a býčko.