Jordanec (SKUEV0950)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok, v katastri Spišskej Starej Vsi.

Rozloha: 2,4646ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix elaeagnos (3240), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: vydra riečna a kunka žltobruchá. Horský vodný tok s priľahlými brehmi na flyšovom podklade. Územie obklopujú hospodársky využívané lúčne a lesné spoločenstvá. Dominantným vegetačným typom sú vysokobylinné spoločenstvá.