Jelšie (SKUEV0059)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri Liptovského Mikuláša (mestská časť Bodice) a obce Pavčina Lehota.

Rozloha: 28,1162ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, netopier obyčajný a vydra riečna.