Jelešňa (SKUEV0222)

Poloha: Nachádza sa v okrese Tvrdošín, v katastri Trstenej (miestna časť Trstená a lokality Oravské Hámre a Osada) a obcí Hladovka a Liesek.

Rozloha: 65,4689ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: mihuľa potiská, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a vydra riečna.