Jedzina (SKUEV0872)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obce Plášťovce.

Rozloha: 653,2987ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lužné vŕbovotopoľové a jelšové lesy (*91E0), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0) a Dubovo-cerové lesy (91M0). Územie zahŕňa prevažne zalesnené svahy s ostrovčekmi nelesnej xerotermnej vegetácie na južnom okraji Krupinskej planiny nad údolím rieky Litava a jej prítokoch v nadmorských výškach 170-400m. Väčšina územia je porastená teplomilnými dubovými lesmi, dubovo-cerovými lesmi, panónskymi dubohrabinami, v údoliach popri potokoch tvoria líniovú vegetáciu lužné lesy. Ostrovy nelesnej vegetácie tvorí mozaika pionierskej vegetácie na andezitových tufoch, miestami so skalnými partiami a vegetácia kavyľových stepí.