Javorec (SKUEV0804)

Poloha: Nachádza sa v okrese Myjava, v katastri obce Chvojnica a v okrese Senica, v katastri obce Sobotište.

Rozloha: 34,5782ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: modráčik krvavcový. Zachovalé lúčne porasty Chvojnickej pahorkatiny s významným výskytom krvavca lekárskeho a modráčikmi rodu Maculinea.