Jasovské dubiny (SKUEV0349)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obce Jasov.

Rozloha: 35,6307ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, fúzač alpský, spriadač kostihojový, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, lietavec sťahovavý, uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký a podkovár južný.