Jasenácke (SKUEV0120)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Lakšárska Nová Ves.

Rozloha: 50,3176ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160) a druhov európskeho významu: korýtko riečne, roháč obyčajný, fuzáč veľký, plocháč červený, vážka a kunka červenobruchá.