Jakubovské rybníky (SKUEV0116)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obce Plavecký Štvrtok.

Rozloha: 137,705ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Pri Jakubovských rybníkoch vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Jakubovské rybníky. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, bobor vodný a netopier obyčajný.