Ipeľské hony (SKUEV0055)

Poloha: Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Ipeľské Predmostie.

Rozloha: 24,9367ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhu európskeho významu: ohniváčik veľký.