Humenská (SKUEV0206)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri Humenného a obce Ptičie.

Rozloha: 215,7953ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnomilné bukové lesy (9150), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, fúzač alpský, fuzáč veľký, bystruška potočná, netopier obyčajný, uchaňa čierna a podkovár malý.