Hubovo (SKUEV0814)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obcí Kesovce a Hubovo.

Rozloha: 224,8161ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Subpanónske travinnoblinné porasty (*6240), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Dubovohrabové lesy panónske (*91G0), Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký, roháč obyčajný, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, netopier čierny/uchaňa čierna, netopier veľkouchý, netopier obyčajný, podkovár krpatý/podkovár malý. Územie predstavuje pestrú mozaiku hodnotných lesných a nelesných biotopov v geomorfologickom celku Bodvianska pahorkatina. Okrem biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany, sa v území vyskytujú aj viaceré biotopy a druhy národného významu.