Hubková (SKUEV0205)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri Humenného a obcí Brestov, Gruzovce, Kochanovce, Ľubiša, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Sopkovce, Udavské a Veľopolie.

Rozloha: 2.792,5183ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, roháč obyčajný, fúzač alpský, bystruška potočná, fuzáč veľký, spriadač kostihojový, pĺž zlatistý, netopier obyčajný, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna a uchaňa čierna.