Hruštínska hoľa (SKUEV0661)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obcí Hruštín a Lomná.

Rozloha: 148,8468ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, kunka žltobruchá a zvonček hrubokoreňový.