Hrušovská lesostep (SKUEV0352)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obce Hrušov.

Rozloha: 40,1039ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, rys ostrovid, netopier obyčajný, uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký a podkovár južný.