Hrehorkové (SKUEV0803)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obce Mikušovce.

Rozloha: 11,6842ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR č.1/2017 zo 7.12.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, priadkovec trnkový a ohniváčik veľký. Komplex silne zarastajúcich lúk a pasienkov nad obcou Mikušovce. Súčasťou je opustený lom s pionierskou vegetáciou. Absentuje obhospodarovanie (pastva).