Hrádok (SKUEV0927)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levoča, v katastri Levoče.

Rozloha: 1,6047ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský a poniklec prostredný. Nerozsiahly, morfologicky výrazný hrebeň nad sútokom potoka Durst a bezmenného pravostranného prítoku na styku Hornádskej kotliny s Levočskými vrchmi. Zvýšený podiel vápnika v podložných flyšových horninách a ostro rezaný reliéf umožnili výskyt teplomilnej a vápnomilnej flóry na nevápencovom podloží.