Hradné lúky (SKUEV0969)

Poloha: Nachádza sa v okrese Detva, v katastri obce Dúbravy.

Rozloha: 59,6392ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: ľanolistník bezlistencový, ohniváčik veľký a modráčik krvavcový. Rozlohou významné územie posledných zvyškov zachovalých molíniových lúk s výnimočnou diverzitou mnohých vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Ide o extenzívne využívané kosné lúky prechádzajúce do vŕbových krovinných zárastov a lužných podhorských jelšových lesov.