Hostovické lúky (SKUEV0386)

Poloha: Nachádza sa v okrese Snina, v katastri obce Hostovice.

Rozloha: 13,3618ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký a mlok hrebenatý.