Horšianska dolina (SKUEV0870)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri Levíc (mestská časť Horša) a obcí Drženice (miestna časť Kmeťovce), Krškany (miestne časti Malé Krškany a Veľké Krškany) a Žemberovce (lokalita Dolné Žemberovce).

Rozloha: 182,6078ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0), Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhu európskeho významu: korýtko riečne. Kaňonovitá dolina v Ipeľskej pahorkatine, hlboká približne 80m. Geologickým podložím sú sopečné horniny: andezity a ich pyroklastiká. Nachádza sa v poľnohospodársky využívanej krajine. Na dne meandruje potok Sikenica, strmé svahy sú porastené rôznymi typmi dubín, cerových lesov, sutinových lesov a dubohrabín. Lokálne sa vyskytujú menšie ostrovčeky nelesnej xerotermnej vegetácie, pionierskej vegetácie a skál. V údolných polohách sa v menšej miere vyskytujú lužné lesy alebo brehové porasty potoka.