Horný vrch (SKUEV0356)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obcí Dvorníky-Včeláre (miestna časť Dvorníky), Hačava, Háj, Turňa nad Bodvou a Zádiel.

Rozloha: 6.027,5854ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, kosatec bezlistý uhorský, včelník rakúsky, hadinec červený, rumenica turnianska, cyklámen fatranský, peniažtek slovenský, poniklec prostredný, poniklec veľkokvetý, poniklec otvorený, fúzač alpský, roháč obyčajný, spriadač kostihojový, sadlerianka panónska, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vlk dravý, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, lietavec sťahovavý, uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký a podkovár južný.