Horný tok Výravy (SKUEV0763)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri obcí Svetlice a Výrava.

Rozloha: 19,4645ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, bobor vodný a vydra riečna.