Horný tok Myjavy (SKUEV0520)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri Senice, mestská časť Kunov a obcí Jablonica, Osuské, Podbranč a Prietrž.

Rozloha: 24,4951ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: plocháč červený a bobor vodný.