Horný tok Ipľa (SKUEV0816)

Poloha: Nachádza sa v okrese Lučenec, v katastri obcí Boľkovce, Holiša, Kalonda, Mikušovce, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč a Veľká nad Ipľom.

Rozloha: 119,7744ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: vydra riečna, mrena stredomorská, pĺž severný, pĺž vrchovský, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov a lopatka dúhová. Územie predstavuje líniový typ chráneného územia, vodný tok s priľahlými brehovými porastami ako relatívne dobre zachovalými biotopmi a populáciami cieľových druhov živočíchov európskeho významu ako aj druhov živočíchov a biotopov národného významu. Územie nadväzuje na SKUEV 0958 (Stredný tok Ipľa).