Horný tok Hornádu (SKUEV0290)

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, v katastri obcí Betlanovce a Hrabušice a v okrese Poprad, v katastri obcí Hranovnica, Kravany, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik a Vikartovce.

Rozloha: 348,4734ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov európskeho významu: korýtko riečne, mrena stredomorská, hlaváč bieloplutvý, mihuľa potiská, mlok karpatský, kunka žltobruchá, vydra riečna a vlk dravý.