Horný tok Chotčianky (SKUEV0759)

Poloha: Nachádza sa v okrese Stropkov, v katastri obce Driečna.

Rozloha: 2,5571ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) a druhu európskeho významu: mihuľa.