Horný les (SKUEV0168)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obce Vysoká pri Morave.

Rozloha: 556,1998ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký, klinovka hadia, boleň dravý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, čík európsky, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, blatniak tmavý, kunka červenobruchá, mlok dunajský, bobor vodný a uchaňa čierna.