Horný háj (SKUEV0079)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obce Černík.

Rozloha: 72,9803ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0).