Hornádske vápence (SKUEV0286)

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves v katastri obcí Chrasť nad Hornádom, Jamník, Markušovce, Odorín a Vítkovce.

Rozloha: 27,7746ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Vápence v doline Hornádu vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Hornádske vápence. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Penovcové prameniská (7220), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, kosatec bezlistý uhorský, poniklec slovenský a kunka žltobruchá.