Hornádske meandre (SKUEV0944)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obcí Čaňa, Gyňov, Kechnec, Milhosť, Seňa, Trstené pri Hornáde a Ždaňa.

Rozloha: 198,3329ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, kunka žltobruchá, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hrúz fúzatý, lopatka dúhová, mrena stredomorská, pĺž severný a pĺž vrchovský. Územie zahŕňa tok rieky Hornád, vrátane mŕtvych ramien a zamokrených lúčnych porastov od obce Ždaňa až po štátnu hranicu s Maďarskom. Územie predstavuje významný migračný biokoridor pri ťahových cestách vtákov a zároveň je významným hniezdiskom viacerých druhov avifauny. Z hľadiska geomorfologického členenia patria Hornádske meandre do oblasti Lučenecko-košická zníženina, celku Košická kotlina, podcelku Košická rovina. Územie sa nachádza vo východnej časti Košickej roviny, kde rieka Hornád vytvorila širokú riečnu nivu s rovinatým povrchom, ktorú tvoria fluviálne sedimenty, hliny, piesky a íly s hrúbkou približne 2m. V lúčnych porastoch je zastúpený biotop národného významu: psiarkové aluviálne lúky a biotop európskeho významu: nižinné a podhorské kosné lúky. Brehové porasty okolo Hornádu a jeho mŕtvych ramien osídľujú biotopy európskeho významu: rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. i fragmenty vŕbovo-topoľových nížinných lužných lesov a jaseňovo-jelšových podhorských lužných lesov. V mŕtvych ramenách Hornádu sú zastúpené i spoločenstvá stojatých vôd s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou (biotop národného významu). V území bol zaznamenaný výskyt mnohých živočíšnych druhov európskeho významu a národného významu, napríklads Alcedo atthis, Falco cherrug, Aquila heliaca, Strix uralensis, Nycticorax nycticorax a iné. Významné je zastúpenie rýb, celkovo bolo v toku Hornádu zaznamenaných doposiaľ 15 druhov, z druhov európskeho významu napríklad Gobio albipinatus, Gobio uranoscopus, Sabanajewia aurata a ďalšie druhy.