Hornádske lúky (SKUEV0940)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obce Malá Lodina (lokalita Ružín) a v okrese Prešov, v katastri obce Sedlice.

Rozloha: 66,5084ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: fuzáč alpský, roháč obyčajný a poniklec slovenský. Územie tvoria lúčne a lesné porasty vrcholových partií Čiernej hory v oblasti medzi Humencom a Bujanovom nad údolím Sopotnice. Geomorfologicky patrí navrhované územie do oblasti Slovenské rudohorie, celku Čierna hora a podcelku Sopotnické vrchy, ktoré sú charakteristické stredohorským, značne diferencovaným reliéfom. Popisované územie je predovšetkým tvorené mladopaleozoickými horninami brusnianskeho súvrstvia (sivozelené, sivofialové arkózové metadroby, zlepence, bridlice) a v malej miere kryštalinickým bujanovským a triasovým mezozoickým komplexom. Na kamenistých svahoch a vo vrcholových partiách masívu sa vyskytujú plytké, kamenisté prevažne mezotrofné hnedé lesné pôdy. V lúčnych porastoch dominuje biotop európskeho významu: podhorské kosné lúky, v lesných porastoch dominujú biotopy európskeho významu: kyslomilné bukové lesy a bukovo a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. V území bol zaznamenaný výskyt niektorých vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov, napr. rastlinné druhy Cephalanthera damasonium,Crepis praemorsa, Pulsatilla slavica, zo živočíšnych druhov Vipera berus, Lacerta agilis, Rosalia alpina, Lucanus cervus.