Horná hora (SKUEV0876)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri Levíc (mestská časť Čankov).

Rozloha: 132,8492ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0) a Dubovo-cerové lesy (91M0). Zachovalé lesné komplexy v poľnohospodárskej krajine Ipeľskej pahorkatiny s mierne zvlneným reliéfom v nadmorskej výške približne 200-270m. Lesné porasty predstavujú predovšetkým dubovo-cerové lesy, teplomilné dubiny a panónske dubohrabové lesy.