Hôrky (SKUEV2133)

Poloha: Nachádza sa v okrese Topoľčany, v katastri obcí Kovarce, Krnča, Nitrianska Streda a Súlovce, v okrese Zlaté Moravce, v katastri obcí Kostoľany pod Tribečom, Ladice a Velčice, a v okrese Partizánske, v katastri obcí Klátova Nová Ves a Kolačno.

Rozloha: 173,8501ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0) a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0). Charakteristické geomorfologické útvary pohoria Tribeč, ktoré lemujú toto pohorie predovšetkým z východnej i západnej strany a predstavujú zvyšok obalových hornín jadrového pohoria. Nápadne vystupujú nad okolitú krajinu vo forme ostrých hrebienkov. Na niektorých sa vyskytujú aj skalné útvary. Horninové podložie je jednotné a tvoria ho spodnotriasové kremence. Vegetačnú mozaiku na najextrémnejších stanovištiach tvoria riedke porasty kyslomilných dubín so starými solitérnymi dubmi, vresoviská a pionierska vegetácia na silikátových substrátoch. Na miernejších svahoch sa vyskytujú dubohrabiny.