Hôrky (SKUEV0133)

Poloha: Nachádza sa v okrese Topoľčany, v katastri obcí Kovarce, Nitrianska Streda a Solčany.

Rozloha: 82,4183ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa (8150), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030) a druhov európskeho významu: fúzač alpský a roháč obyčajný.