Horešské lúky (SKUEV0030)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri obcí Malý Horeš a Strážne.

Rozloha: 84,4344ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch (6260), Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120) a druhov európskeho významu: poniklec lúčny maďarský, kunka červenobruchá a syseľ pasienkový.