Homoľské Karpaty (SKUEV0104)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava III, v katastri mestskej časti Rača, v okrese Bratislava IV, v katastri mestskej časti Záhorská Bystrica, v okrese Malacky, v katastri Stupavy a obcí Borinka a Lozorno a v okrese Pezinok, v katastri Pezinka, Svätého Jura a obce Limbach.

Rozloha: 5.182,6353ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Homolské Karpaty. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Homoľské Karpaty. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Vápnomilné bukové lesy (9150), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240)a druhov európskeho významu: fúzač alpský, kováčik fialový, roháč obyčajný, potápnik, spriadač kostihojový, modráčik stepný, vážka, netopier obyčajný, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, lietavec sťahovavý, uchaňa čierna a podkovár malý.