Homoľa (SKUEV0204)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Telgárt.

Rozloha: 22,7303ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Xerotermné kroviny (40A0), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna a podkovár malý.