Holubyho kopanice (SKUEV0367)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri obcí Bošáca, Bzince pod Javorinou (miestne časti Bzince pod Javorinou a Hrubá Strana), Lubina, Moravské Lieskové, Nová Bošáca a Zemianske Podhradie.

Rozloha: 3.900,062ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: pimprlík bruškatý, fúzač alpský, roháč obyčajný, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, hnedáčik osikový, modráčik krvavcový, modráčik bahniskový, ohniváčik veľký, žltáčik, pimprlík mokraďný, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá a netopier obyčajný.