Hodrušská hornatina (SKUEV0263)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Štiavnica v katastri obcí Dekýš a Vysoká, v okrese Žarnovica v katastri obcí Brehy, Hodruša-Hámre, miestne časti Dolné Hámre a Kopanice, a obcí Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica a Voznica, v okrese Levice v katastri obcí Čajkov, Devičany, Pukanec, Rybník a Uhliská.

Rozloha: 10.267,7394ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: plocháč červený, priadkovec trnkový, fúzač alpský, fuzáč veľký, roháč obyčajný, pižmovec hnedý, spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, Rhysodes sulcatus, lopatka dúhová, kunka žltobruchá, rys ostrovid a vydra riečna.