Hodošov les (SKUEV0730)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri Revúcej.

Rozloha: 21,5672ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180).