Hnilecké rašeliniská (SKUEV0354)

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri obcí Henclová a Nálepkovo.

Rozloha: 54,4818ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, netopier obyčajný, netopier veľkouchý a podkovár malý.