Helcmanovská bučina (SKUEV0929)

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri obce Helcmanovce.

Rozloha: 23,1205ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110) a Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0). Zachovalé lesné porasty prirodzeného charakteru v údolí bezmenného ľavostranného prítoku Hnilca v centrálnej časti Volovských vrchov.