Havrania dolina (SKUEV0785)

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, v katastri Spišskej Novej Vsi a obce Mlynky.

Rozloha: 9,317ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0),  Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0).