Haništiansky les (SKUEV0935)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obce Haniska.

Rozloha: 119,8534ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0) a druhu európskeho významu: podkovár južný. Územie zahrňuje zachovalý segment dubových lesných porastov v intenzívne poľnohospodársky a priemyselne využívanej Košickej kotline, v blízkom okolí hutníckeho kombinátu U.S.STEEL Košice. Geomorfologicky patrí územie do oblasti Lučenecko-košická zníženina, geomorfologického celku Košická kotlina, podcelku Košická rovina. Geologickú stavbu územia tvoria kvartérne pleistocénne fluviálne sedimenty, zložené zo štrkov, piesčitých štrkov a pieskov i kvartérne sedimenty zastúpené fluviálnymi a proluviálnymi uloženinami. Na fluviálnych sedimentoch územia sa vyvinuli prevažne oglejené nivné pôdy a degradované hnedozeme oglejené na sprašových hlinách, stredne ťažké, bez skeletu. V lesnom poraste dominujú biotopy európskeho významu: teplomilné ponticko-panónske dubové lesy a panónske dubovo-hrabové lesy a v menšej miere sú zastúpené dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy. V území bol zaznamenaný aj výskyt viacerých vzácnych druhov živočíchov európskeho a národného významu, napr. Buteo buteo, Accipiter gentilis, Lanius collurio, Oriolus oriolus, Certhia familiaris, Sylvia atricapilla, Fringilla coelebs. Z rastlín boli v území zaznamenané len druhy národného významu (Convallaria majalis a Lilium martagon).