Hájnica (SKUEV0805)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri obcí Haluzice a Trenčianske Bohuslavice, a v okrese Trenčín, v katastri obce Štvrtok.

Rozloha: 52,7056ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: žltáčik zanoväťový, priadkovec trnkový a ohniváčik veľký. Teplomilné spoločenstvá masívu Hájnica v Beckovskej bráne, ktorá oddeľuje Považské podolie od výbežku Podunajskej nížiny, s výskytom druhov na severnej hranici rozšírenia (napríklad Adonis vernalis).