Gýmešský jarok (SKUEV0934)

Poloha: Nachádza sa v okrese Prešov, v katastri obce Drienov.

Rozloha: 40,0683ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0). Územie sa nachádza v pásme kotlinových dúbrav Košickej kotliny, podcelku Toryská pahorkatina. Lesné porasty okolo Gýmešského jarku sa rozkladajú na rovine a čiastočne na veľmi miernom svahu severozápadnej expozície. Z geologického hľadiska územie je budované proluviálnymi sedimentami s pokryvom sprašovitých hlín stredného a mladšieho pleistocénu. Tieto sedimenty vytvárajú najstaršiu generáciu náplavových kužeľov na západnom úpätí Slanských vrchov, ktoré sa stali svojim členitým reliéfom hlavným zdrojom kvartérnych sedimentov a boli akumulované v priľahlých územiach budovaných sedimentárnym neogénom s mierne zaobleným pahorkatinovým reliéfom. Podložie Gýmešského jarku tvorí náplavový kužeľ vytvorený tokom Delňa. Jeho vývoj ovplyvnili okrem klímy a litológie hornín aj tektonické pohyby, ktoré podmienili zmenu smeru toku Delňa a tým aj jeho sedimentáciu. Potom nastúpila intenzívna eolicko-deluviálna činnosť, ktorej výsledkom je akumulácia sprašovitých hlín na proluviálnych sedimentoch. Územie je ukážkou charakteristických zachovalých dubovo-nátržníkových lesov Košickej kotliny. V menšej miere sú zastúpené i bukové kvetnaté lesy.